Vytvoriť účet

Nákupný košík

Zatvoriť

Žiadne produkty v košíku.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho – spoločnosti mta production s. r. o. Jarná 1790/41 900 42 Dunajská Lužná IČO: 47193051 , Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89778/B DIČ 2023791220 IČ DPH SK2023791220 podľa §4 (ďalej len „predávajúci“).

 

Predmetom reklamačného poriadku je úprava zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, podmienok a spôsobu reklamácie tovaru zakúpeného kupujúcim vo forme elektronického obchodu, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

I. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci zodpovedá predávajúci za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá:
– pri použitých veciach za vady tovaru vzniknuté ich použitím alebo opotrebením,
– pri veciach predávaných za nižšiu cenu za vady tovaru, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena,
– za vady, ktoré spôsobil kupujúci sám,
– za vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
– za vady tovaru spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,
– za vady tovaru, ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak na predávanej veci je uvedená doba exspirácie, záručná doba sa skončí uplynutím tejto doby exspirácie. Dátum exspirácie je uvedený na vonkajšom balení tovaru s uvedením mesiaca a roku exspirácie.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky/materiálu, na ktorú bola poskytnutá záruka.

II. PRÁVA KUPUJÚCEHO

Ak ide o záručnú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.

III. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru vada, za ktorú zodpovedá predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka má kupujúci právo vadu reklamovať.

Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade zistenia existencie vady tovaru je kupujúci povinný okamžite túto skutočnosť oznámiť e-mailom na adresu info@justcute.sk alebo telefonicky na číslo +421 , pričom je dopravca povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle spoločnosti predávajúceho tak, že doručí tovar do sídla spoločnosti predávajúceho spolu s oznámením o uplatnení reklamácie. Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Kupujúci v oznámení o uplatnení reklamácie uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka podľa bodu II. tohto reklamačného poriadku uplatňuje.

V prípade zasielania tovaru poštou predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené súčasne nasledujúce podmienky:
a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, a
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru, dátum uplatnenia reklamácie, kedy a kde bol tovar kúpený a cena, za ktorú bol tovar kúpený a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu III. tohto reklamačného poriadku (ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

V prípade tovaru vráteného z dôvodu výskytu vady tovaru, má kupujúci právo na vrátenie poplatku za zaslanie tovaru nášmu distribučnému partnerovi, ktorý mu bude vrátený na ním uvedený bankový účet, po predložení dokladu o jeho úhrade predávajúcemu buď vo forme e-mailu alebo poštou. Poplatok bude kupujúcemu vrátený na uvedený bankový účet v lehote 14 dní odo dňa doručenia dokladu o jeho úhrade predávajúcemu.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vybavení reklamácie a o dobe jej trvania.

IV. DOHĽAD NAD DODRŽIAVANÍM POVINNOSTÍ PREDÁVAJÚCEHO

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
web: http://www.soi.sk/

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.01.2019.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj tento reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom ku dňu odoslania objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva kupujúceho vyplývajúce z objednaní dodania vykonaných pred vstupom takýchto zmien do platnosti.

Návrat hore